ලූකස් ගාර්ෂියා

මම පිරිමි විලාසිතා ගැන දැඩි කැමැත්තක් දක්වමි. පිරිමින් සඳහා විලාසිතා සහ අලංකාරය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම යාවත්කාලීනව තබා ගැනීමට ඔබ කැමති නම්, ඔබ මගේ ලිපි කියවන ලෙස මම නිර්දේශ කරමි.

ලූකස් ගාර්ෂියා 91 මාර්තු සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත