තැපැල්

තැපැල් කාර්යාලයට විරුද්ධ වීම, ස්ථාවර වැඩ සහ නිදහස් කාලය

ජීවිතය බොහෝ හැරීම් ගනී. කාලය ගෙවී යත්ම, අපි ස්ථායිතාව වැඩි වැඩියෙන් අගය කරමු, නමුත් සියල්ලටම වඩා ...

publicidad
XNUMX වන සියවසේ මිනිසා

කොහොමද XNUMX වන සියවසේ මිනිසා

ආකෘති සම්මිශ්‍රණයක් XNUMX වන සියවසේ මිනිසා මත පීඩනය යෙදේ. ඔබ මෙට්‍රොසෙක්සල් ඒකාකෘති වලට ඇහුම්කන් දිය යුතුද? මොකක්ද ...