මිගෙල් සෙරානෝ

අන්තර්ගත ලේඛකයා. පිරිමින්ගේ විලාසිතා සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතය පිළිබඳ විශේෂ ist.

මිගෙල් සෙරානෝ විසින් 475 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත