කාලෝස් රිවේරා

මෝස්තර ශිල්පී, දෘශ්‍ය වෙළෙන්දන් සහ විලාසිතා සහ ජීවන රටා සංස්කාරකය. දැනට මම විවිධ සමාගම් සහ මාධ්‍ය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමි. ඔබට මගේ පුද්ගලික බ්ලොග් අඩවියේ මා අනුගමනය කළ හැකි අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, 'පිරිමි විලාසිතාවෙන්' මා කියවන්න.

කාලෝස් රිවේරා විසින් 50 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත