ඉග්නේෂියෝ සලා

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීමට මම කැමතියි, ශාරීරික ව්‍යායාම කිරීම සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ගැනීම. ඒ සඳහා, විවිධ මාධ්‍යයන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්නා සෞඛ්‍ය ගැටලු පිළිබඳව මම දැනුවත් කරමි. එසේම, මම මගේ ප්‍රභවයන්ගෙන් ඉගෙන ගන්නා සෑම දෙයක්ම බෙදා ගැනීමට කැමැත්තෙමි.

ඉග්නේෂියෝ සලා විසින් 33 ජනවාරි සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත