ਇਗਨਾਸਿਓ ਸਾਲਾ

ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਉਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ. ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ.