ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਹ ਅਧਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਛੇਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ. ਉਹ ਔਰਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਿਗਨਲ ਜੋ ਇਹ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

 • ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰ

 • ਉਹ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.
 • ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ:
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਔਰਤ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਮੁਸਕਰਾਹਟ. ਜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ।
 • ਉਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ.

ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

 • ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿੱਡ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ, ਸੰਕੇਤ, ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਭੇਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ।


ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ. ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ.

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

*

*

 1. ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਿਗੁਏਲ Áੰਗਲ ਗੈਟਨ
 2. ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਪੈਮ, ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
 3. ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ
 4. ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ: ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 5. ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ: ਓਸੇਂਟਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਈਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ
 6. ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.