លោកអ៊ីសាក

ខ្ញុំស្រឡាញ់ពិភពនៃការរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អជាពិសេសប្រធានបទទាក់ទងនឹងកាយសម្បទានិងអាហារូបត្ថម្ភ។ តែងតែធ្វើតាមគោលការណ៍នៃ 'មីសសាណានៅក្នុងផ្កាសាណា' ។ ហើយជាមួយនឹងទស្សនៈវិទ្យាសាស្ត្រ។ លើសពីនេះទៀតខ្ញុំមានការបណ្តុះបណ្តាលអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងការការពារហានិភ័យនិងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ អ្វីដែលសំខាន់ព្រោះអ្នកមិនអាចរកឃើញសុខភាពបើគ្មានបរិស្ថានល្អ។