រូបភាពកន្លែងដាក់ Carlos Rivera

Stylist អ្នកលក់ទំនិញដែលមើលឃើញនិងអ្នករចនាម៉ូដនិងរបៀបរស់នៅ។ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកឯករាជ្យ។ អ្នកអាចតាមដានខ្ញុំនៅលើប្លុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយជាការពិតសូមអានខ្ញុំជា 'បុរសជាមួយស្ទាយ' ។

លោក Carlos Rivera បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥០ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៥