មីហ្គែលសេរ៉ាណូ

អ្នកនិពន្ធមាតិកា។ អ្នកឯកទេសខាងម៉ូដបុរសនិងជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។

លោក Miguel Serrano បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៧៥ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៥