اسحاق

من دنیای زندگی سالم را دوست دارم ، خصوصاً مباحث مربوط به تناسب اندام و تغذیه. همیشه از اصل 'Mens sana in corpore sana' پیروی کنید. و با نگاه علمی. علاوه بر این ، من در زمینه بهداشت و مسائل پیشگیری از خطر و مدیریت محیط زیست در شرکت ها آموزش دیده ام. چیزی حیاتی ، زیرا شما بدون یک محیط سالم نمی توانید سلامتی پیدا کنید.