Buddion chwaraeon

Dywedir bob amser fod ymarfer rhyw fath o chwaraeon yn dda i iechyd corfforol a meddyliol. I lawer o bobl, mae gwneud chwaraeon yn orfodol neu mae'n rhaid ei orfodi gan fod ganddynt ffordd o fyw eisteddog. Mae ymarfer corff yn gwella swyddogaeth feddyliol, ymreolaeth, cyflymder, a'r teimlad o les cyffredinol sy'n ein helpu i gael gwell iechyd a delwedd well. Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i egluro beth yw manteision chwaraeon. Chwaraeon a ffordd o fyw I lawer, mae chwaraeon yn rhan o'u ffordd o fyw. Mae yna rai sy'n ymarfer pêl-droed, pêl-fasged, tenis neu'n syml yn gwybod sut i redeg neu hoffi rhai disgyblaethau fel Crossfit neu godi pwysau. Mae yna rai sy'n meddwl nad yw'r rhai sydd yn y gampfa i ennill màs cyhyrau neu golli braster yn gwneud chwaraeon. Fodd bynnag, maent yn ddisgyblaethau sy'n helpu i wella perfformiad corfforol a meddyliol a chyflawni'r nod a osodwyd gennych chi'ch hun. Nodau iach fel ennill màs cyhyrau, gwella perfformiad athletaidd, gwella dygnwch corfforol, cryfder, neu golli gormod o fraster. Mae yna hefyd rai sy'n mynd i'r gampfa i "gael siâp." Rhaid cynnal ymarfer corff trwy raglenni gweithgaredd a gynigiwyd yn flaenorol. Ni allwch ddechrau hyfforddi na chwarae camp heb unrhyw gynllunio. Er enghraifft, os ydych wedi penderfynu ennill màs cyhyrau yn y gampfa, rhaid i chi gynllunio'ch diet a'ch hyfforddiant. Mae yna filoedd o newidynnau i'w hystyried i addasu cynllunio i'ch lefel a'ch nod. Os ydych chi'n ddechreuwr, dylech hyfforddi gyda chyfaint, dwyster ac amlder sy'n gweddu i'ch gallu ymateb a'ch adferiad. Felly, mae hyfforddwyr personol yn gwneud gwaith da yn y maes hwn. Yn y rhyngweithio a fydd yn digwydd rhwng y corff â gofod ac amser trwy symud, gellir adeiladu llawer o ddysgu ar y bod dynol. Cyflawnir y dysgu hwn gydag olyniaeth profiadau addysgol a mewnoli ymarfer chwaraeon. Hynny yw, ni all person berfformio'r dechneg yn dda yn yr ymarferion nac ymarfer camp yn berffaith y tro cyntaf, ond mae'n brofiad sy'n cael ei gaffael fesul tipyn gyda threigl amser ac ymarfer parhaus. Dyma un o'r prif gamgymeriadau mae pobl yn eu gwneud wrth ddechrau chwarae camp. Maen nhw'n gobeithio cyflawni'r cynllun cywir a'r perffeithrwydd nad yw'n bodoli. Yn ddiweddarach, maent yn sylweddoli ei bod yn bwysicach bod yn gyson mewn amser nag y maent yn ceisio perffeithrwydd nad yw'n bodoli. Buddion chwaraeon ar iechyd corfforol a meddyliol Mae sefydliad iechyd y byd yn amcangyfrif bod rhwng 9% ac 16% o farwolaethau sy'n digwydd mewn gwledydd datblygedig oherwydd diffyg ymarfer corff unigolyn. Dyma beth rydyn ni'n ei alw'n fywyd eisteddog. Mae statws iechyd pobl yn ffactor sylfaenol sy'n cael ei gyfuno â phenderfynyddion eraill fel oedran, statws maethol, gwaddol genetig, straen a thybaco. Y newidynnau hyn yw'r hyn sy'n ffurfio iechyd corfforol unigolyn y tu allan i chwaraeon. Os yw ffordd o fyw unigolyn yn iach, wedi'i gyfuno â chwaraeon, gall gael effaith synergaidd. Rydyn ni'n mynd i weld prif bwyntiau buddion chwaraeon ar iechyd: • Mae chwarae chwaraeon yn aml yn helpu i ostwng cyfradd curiad y galon wrth orffwys. Mae hyn yn helpu nad yw'r galon yn curo cymaint o guriadau y funud neu, pan fyddwn yn gwneud ymdrech, bod maint y gwaed yr ydym yn ei ddiarddel ym mhob curiad yn cynyddu. Mae hyn yn achosi inni gael gwell ocsigeniad yn yr ymennydd ac mae ein cyhyrau'n gweithio'n well mewn ymateb i'r ymateb. • Yn ysgogi cylchrediad o fewn cyhyr y galon trwy ostwng pwysedd gwaed a chynyddu cylchrediad y gwaed ym mhob cyhyrau. • Lleihau ffurfio ceuladau yn y rhydwelïau, sy'n ein helpu i gael llai o strôc a thrombosis yr ymennydd. • Mae llawer o fenywod yn ymwneud ag ymddangosiad gwythiennau faricos hyd yn oed o oedran ifanc. Trwy wella cylchrediad â chwaraeon, rydym yn atal ymddangosiad gwythiennau faricos ers i ni wella gweithrediad gwythiennol. • Pan rydyn ni'n gwneud ymarfer corff rydyn ni hefyd yn cynyddu gallu'r corff i fanteisio ar yr ocsigen sy'n dod iddo trwy gylchrediad. Mae hyn yn gweithredu ar metaboledd a gweithgaredd ensymau cyhyrau. • I'r rhai sydd dros bwysau, mae ymarfer corff yn helpu i gynyddu cymeriant braster yn ystod gweithgaredd corfforol. Mae hyn yn cyfrannu at golli braster y mae galw mawr amdano a thynhau cyhyrau. • Yn gwella goddefgarwch glwcos gan ffafrio trin diabetes. • I'r rhai sydd â lefelau colesterol uchel, gall ymarfer corff helpu i ostwng colesterol drwg a chynyddu colesterol da. • Er bod llawer o'r farn nad yw'n gysylltiedig, un o fanteision chwaraeon yw ei fod yn cyfrannu at gynnal bywyd rhywiol boddhaus. • Peidiwch ag anghofio y byddwn, trwy wneud chwaraeon, yn cryfhau strwythurau fel esgyrn, gewynnau, tendonau a chartilag, gan wella swyddogaeth y system cyhyrau ysgerbydol gyfan a gwella ansawdd bywyd. Buddion chwaraeon ar yr agwedd seicolegol Er nad yw'n cydberthyn yn uniongyrchol, mae tystiolaeth bod pobl sy'n perfformio gweithgaredd corfforol yn aml yn eu bywydau yn cael amser haws i roi'r gorau i dybaco na'r rhai nad ydynt yn perfformio unrhyw fath o weithgaredd corfforol. Mae gan chwaraeon hefyd fuddion eraill ar agweddau seicolegol megis: • Mae'n cynyddu'r teimlad o les ac yn lleihau straen meddyliol. Mae hyn yn digwydd diolch i ryddhau endorffinau sy'n hyrwyddo teimlo'n dda ar ôl ymarfer corff. • Mae'n helpu i leihau graddfa ymosodol, pryder, ing, dicter ac iselder. Mae hyn yn hanfodol i'r bobl hynny sydd â bywyd prysur ac nad ydyn nhw'n gwybod sut i reoli eu hemosiynau yn dda. • Yn lleihau'r teimlad o flinder, gan roi mwy o egni a'r gallu i berfformio gwaith. • Hwyluso rhai symudiadau bywyd bob dydd trwy wella'r system locomotor. • Yn olaf ond nid lleiaf, gwella'ch cwsg. Mae gorffwys bron mor bwysig â chwaraeon.

Dywedir bob amser fod ymarfer rhyw fath o chwaraeon yn dda i iechyd corfforol a meddyliol. I lawer o bobl, mae gwneud chwaraeon yn orfodol neu mae'n rhaid ei orfodi gan fod ganddyn nhw ffordd o fyw eisteddog. Mae ymarfer corff yn gwella swyddogaeth feddyliol, ymreolaeth, cyflymder, a'r teimlad o les cyffredinol sy'n ein helpu i gael gwell iechyd a delwedd well.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i esbonio i chi beth yw'r buddion chwaraeon.

Chwaraeon a ffordd o fyw

Teimlo'n dda ar ôl chwarae chwaraeon

I lawer, mae chwaraeon yn rhan o'u ffordd o fyw. Mae yna rai sy'n ymarfer pêl-droed, pêl-fasged, tenis neu'n syml yn gwybod sut i redeg neu hoffi rhai disgyblaethau fel Crossfit neu godi pwysau. Mae yna rai sy'n meddwl hynny nid yw'r rhai sydd yn y gampfa i ennill màs cyhyrau neu golli braster yn gwneud chwaraeon. Fodd bynnag, maent yn ddisgyblaethau sy'n helpu i wella perfformiad corfforol a meddyliol a chyflawni'r nod a osodwyd gennych chi'ch hun. Nodau iach fel ennill màs cyhyrau, gwella perfformiad athletaidd, gwella dygnwch corfforol, cryfder, neu golli gormod o fraster.

Mae yna hefyd rai sy'n mynd i'r gampfa i "gael siâp." Rhaid cynnal ymarfer corff trwy raglenni gweithgaredd a gynigiwyd yn flaenorol. Ni allwch ddechrau hyfforddi na chwarae camp heb unrhyw gynllunio. Er enghraifft, os ydych wedi penderfynu ennill màs cyhyrau yn y gampfa, rhaid i chi gynllunio'ch diet a'ch hyfforddiant. Mae yna filoedd o newidynnau i'w hystyried i addasu cynllunio i'ch lefel a'ch amcan. Os ydych chi'n ddechreuwr, dylech hyfforddi gyda chyfaint, dwyster ac amlder sy'n gweddu i'ch gallu ymateb a'ch adferiad. Felly, mae hyfforddwyr personol yn gwneud gwaith da yn y maes hwn.

Yn y rhyngweithio a fydd yn digwydd rhwng y corff â gofod ac amser trwy symud, gellir adeiladu llawer o ddysgu ar y bod dynol. Cyflawnir y dysgu hwn gydag olyniaeth profiadau addysgol a mewnoli ymarfer chwaraeon. Dyma, ni all person berfformio techneg yn dda mewn ymarferion na chwarae camp yn berffaith y tro cyntaf, ond mae'n brofiad sy'n cael ei gaffael fesul tipyn gyda threigl amser ac ymarfer parhaus.

Dyma un o'r prif gamgymeriadau mae pobl yn eu gwneud wrth ddechrau chwarae camp. Maent yn gobeithio cyflawni'r cynllun a'r perffeithrwydd cywir nad yw'n bodoli. Yn ddiweddarach, maent yn sylweddoli ei bod yn bwysicach bod yn gyson mewn amser nag y maent yn ceisio perffeithrwydd nad yw'n bodoli.

Buddion chwaraeon ar iechyd corfforol a meddyliol

Buddion chwaraeon a gweithgaredd corfforol

Mae sefydliad iechyd y byd yn amcangyfrif hynny rhwng Mae 9% ac 16% o farwolaethau sy'n digwydd mewn gwledydd datblygedig oherwydd diffyg ymarfer corff. Dyma beth rydyn ni'n ei alw'n fywyd eisteddog. Mae statws iechyd pobl yn ffactor sylfaenol sy'n cael ei gyfuno â phenderfynyddion eraill fel oedran, statws maethol, gwaddol genetig, straen a thybaco. Y newidynnau hyn yw'r hyn sy'n ffurfio iechyd corfforol unigolyn y tu allan i chwaraeon. Os yw ffordd o fyw unigolyn yn iach, wedi'i gyfuno â chwaraeon, gall gael effaith synergaidd. Dewch i ni weld prif bwyntiau buddion chwaraeon mewn iechyd:

 • Mae chwarae chwaraeon yn aml yn helpu i ostwng cyfradd curiad eich calon. Mae hyn yn helpu nad yw'r galon yn curo cymaint o guriadau y funud neu, pan fyddwn yn gwneud ymdrech, bod maint y gwaed yr ydym yn ei ddiarddel ym mhob curiad yn cynyddu. Mae hyn yn achosi inni gael gwell ocsigeniad yn yr ymennydd ac mae ein cyhyrau'n gweithio'n well mewn ymateb.
 • Yn ysgogi cylchrediad o fewn cyhyr y galon gan achosi i bwysedd gwaed gael ei ostwng a chylchrediad y gwaed gynyddu yn yr holl gyhyrau.
 • Yn lleihau ffurfiant ceulad o fewn y rhydwelïau sy'n ein helpu i gael llai o strôc a thrombosis yr ymennydd.
 • Mae llawer o fenywod yn ymwneud ag ymddangosiad gwythiennau faricos hyd yn oed o oedran ifanc. Trwy wella cylchrediad â chwaraeon, rydym yn atal ymddangosiad gwythiennau faricos ers i ni wella gweithrediad gwythiennol.
 • Pan rydyn ni'n gwneud ymarfer corff rydyn ni hefyd yn cynyddu gallu'r corff i fanteisio ar yr ocsigen sy'n dod iddo trwy gylchrediad. Mae hyn yn gweithredu ar metaboledd a gweithgaredd ensymau cyhyrau.
 • I'r rhai sydd dros bwysau, mae ymarfer corff yn helpu i gynyddu cymeriant braster yn ystod gweithgaredd corfforol. Mae hyn yn cyfrannu at golli braster y mae galw mawr amdano a thynhau cyhyrau.
 • Yn gwella goddefgarwch glwcos ffafrio trin diabetes.
 • I'r rhai sydd â lefelau colesterol uchel, gall ymarfer corff helpu i ostwng colesterol drwg a chynyddu colesterol da.
 • Er bod llawer yn credu nad yw'n gysylltiedig, un o fanteision chwaraeon yw hynny yn cydweithredu i gynnal bywyd rhywiol llawn.
 • Peidiwch ag anghofio y byddwn, trwy wneud chwaraeon, yn cryfhau strwythurau fel esgyrn, gewynnau, tendonau a chartilag, gan wella swyddogaeth yr holl system cyhyrau ysgerbydol a gwella ansawdd bywyd.

Buddion chwaraeon ar agwedd seicolegol

Gwella perfformiad

Er nad yw'n cydberthyn yn uniongyrchol, mae tystiolaeth bod pobl sy'n perfformio gweithgaredd corfforol yn aml yn eu bywydau yn cael amser haws i roi'r gorau i dybaco na'r rhai nad ydynt yn perfformio unrhyw fath o weithgaredd corfforol.

Mae gan chwaraeon hefyd fuddion eraill ar agweddau seicolegol megis:

 • Yn cynyddu'r teimlad o lesiant ac yn lleihau straen meddyliol. Mae hyn yn digwydd diolch i ryddhau endorffinau sy'n hyrwyddo teimlo'n dda ar ôl ymarfer corff.
 • Mae'n helpu i leihau graddfa ymosodol, pryder, ing, dicter ac iselder. Mae hyn yn hanfodol i'r bobl hynny sydd â bywyd prysur ac nad ydyn nhw'n gwybod sut i reoli eu hemosiynau'n dda.
 • Yn lleihau'r teimlad o flinder, gan roi mwy o egni a'r gallu i wneud gwaith.
 • Mae'n hwyluso rhai symudiadau bywyd bob dydd trwy wella'r system locomotor.
 • Yn olaf ond nid lleiaf, yn gwella cwsg. Mae gorffwys bron mor bwysig â chwaraeon.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am fuddion chwaraeon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.